پرش به محتوای اصلی

 خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فن­اوری اطلاعات(USO) :
خدمات عمومی اجباری ارتباطات وفناوری اطلاعات، الزامی است قانونی که معمولاً بر عهده دولتها گذاشته می شود تا امکان استفاده از یک سرویس مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات را برای هریک از آحاد کشور، در هر نقطه فراهم نماید. این الزام به خاطر این است که دسترسی به خدمات ارتباطی وفناوری اطلاعات برای کلیه مناطق کشور خصوصا روستاها و نواحی دورافتاده که ارایه خدمات به آنها صرفه اقتصادی کمتری دارد،تضمین شود.
به منظور تحقق موارد مندرج در بند ط ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در نقاط مختلف کشور و الزامات دولت در خصوص تسهیل و تسریع دسترسی به خدمات مخابراتی ، پستی و فناوری اطلاعات برای هر یک از آحاد کشور در نقاط روستایی و دورافتاده ، پروژه USO  در برنامه و بودجه  دولت لحاظ شده است.

 

                         جدول خلاصه وضعیت طرح USO  در استان یزد
ردیف سال انجام طرح نوع طرح تعداد روستاها وضعیت کنونی طرح
1 1389 تلفن خانگی 4 انجام شده است.
3 1391 تلفن خانگی 3 انجام شده است.
یک ارتباط  عمومی  15 انجام شده است.
4 1392 اینترنت ADSL 75 انجام شده است.
5 1393 اینترنت WIFI 382 در مرحله آزمایش و تحویل

 

خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فن­آوری اطلاعات(USO)

ردیف نام شاخص واحد اندازه گیری وضعیت کنونی
1 آبادی های استان (تعداد) 963
2 آبادی های 20خانوار و بیشتر (تعداد) 362
3 آبادی های زیر 20 خانوار  (تعداد) 601
4 روستاهای دارای ارتباط (تعداد) 800
5 روستاهای دارای تلفن خانگی(کابل وgsm) (تعداد) 554
6 روستاهای دارای اینترنت پرسرعت ADSL (روستا) 328