پرش به محتوای اصلی

                                        اطلاعات مربوط به سرویسهای ارتباطی                                                

ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان یزد  -شهریور 95
ردیف نام شاخص واحد اندازه گیری     وضعیت کنونی
1  پهنای باند ورودی استان Gbps 41
2 دایری تلفن ثابت شماره 536078
3 ضریب نفوذ تلفن ثابت (درصد) 48/27
4 دایری تلفن همراه شماره 1255818
5 ضریب نفوذ تلفن همراه (درصد) 116/01
9 مشترکین اینترنت پرسرعت( ثابت و متحرک) مشترک 554805
10 ضریب نفوذ مشترکین اینترنت پرسرعت( ثابت و متحرک) (درصد) 49/96